minqw5   7년 전

제 코드 안되는 인풋값이 있나요?


이 문제는 반복문을 사용해야 되나요?

인풋이 18 이라면 18%5 로 했을 때 3이나오면 출력하고 끝내면 되고,

만약 14,11 같이 18%5가 3이 아닐때 어떻게 해줘야 하나요?

도와주세요~

인풋이 4999일떄는 -1을 출력해야 하는건가요?

blazingcode   7년 전

input                                output

3               3개 1봉                 1

4                    x                     -1

5              5개 1봉                  1

6              3개 2봉                  1

7                  x                       -1

.                    .                         .

.                    .                         .

11      5개 1봉+3개 2봉         3

12             3개4봉                  4

13        5개 2봉+3개 1봉       3

14        5개 1봉+3개 3봉       4

.                    .                         .

.                    .                         .

.                    .                         .

4999  5개998봉 + 3개 3봉  1001


이해 되시나요??

minqw5   7년 전

설명 고맙습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.