philliphyung   4년 전

설탕 배달문제


#include <stdio.h>

long long int f(long long int n)

{    

 long long int memo=0,memoa=0,t;    

t=n;    

if (t%3==0 || t%3==2)    

 {         memo=memo+t/3;        

if (t%3!=0)        

 {            

 memo=memo+1;        

}    

 }    

if (t%5==0 || t%5==3)    

 {         memoa=memoa+t/5;        

if (t%5!=0)        

 {            

memoa=memoa+1;        

}    

 }    

 if (memo==0 && memoa==0)    

 {        

return -1;    

 }    

else    

 {        

if(memo<memoa)        

{            

return memo;        

 }        

if(memo>memoa)        

 {            

 return memoa;        

}        

if(memo==memoa)        

 {            

return memo;        

}    

}

}

int main()

{    

 long long int n;    

 scanf("%lld",&n);    

 printf("%lld\n",f(n));    

return 0;

}

참고-C입니다.....

zych1751   4년 전

해당 문제에 들어가서 질문 작성을 하시면 코드를 붙여넣는 별도의 공간이 있을거에요.

그냥 이렇게 보면 보기가 너무 힘들어요ㅠㅠ..

그리고 코드를 올려주실땐 어떤 방식으로 진행되는지, 특정 알고리즘을 사용했으면 어떤 것을 사용했는지 알려주시면

답변 해주시는 분들 입장에서 편할거에요 ㅎㅎ

philliphyung   4년 전

감사합니다.

추신-다시 올림

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.