kdhsong   1년 전

쉬운문제인ㄷ ... 소스가 좀 난잡하긴하지만

거의 모든예시를 다 넣었음에도불구하고 틀렸다고 나오네여 ㅠㅠ

안되는 케이스좀 찾아주세여ㅠㅠㅠ

#include <stdio.h>

int result[10002];
int visit[10002];
int n;
int index = 1;
void sort(){
	int i,j,t;
	for(i = 1; i <= index-1; i++){
		for(j = i; j <= index; j++){
			if(result[i] > result[j]){
				t = result[i];
				result[i] = result[j];
				result[j] = t;
			}
		}
	}
}

int main(){
	
	int m;
	scanf("%d",&n);
	scanf("%d",&m);
	
	int i,tmp;
	for(i = 1; i <= n; i++){
		if(n%i == 0 && visit[i] != 1){
			tmp = n/i;
			visit[i] = 1;
			visit[tmp] = 1;
			result[index++] = i;
			result[index++] = tmp;
		}
	}
	sort();

	if(n == 1){
		result[1] = 1;
		result[2] = 0;
		result[3] = 0;
		printf("%d",result[m]);
	}
	else
		printf("%d",result[m+1]);
	


}

movie_jo   1년 전

n이 4일 때 약수로 1 2 2 4 가 들어갈 것 같아요

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.