snp0405   1년 전

100 100 도 해보고 최대한 할 수 있는 모든 케이스 만들어서 해봤는데 도저히 틀린 테스트케이스를 찾지 못하겠어요..

아래는 직접 만든 샘플 테스트케이스과 소스입니다.


16 30
+-|y|-+.......................
|.....|...+----|z|-----+......
+-----+...|............|......
+-|b|-+...|............|......
|.....|...+------------+......
+-----+...+-|cccccccccc|-+....
+-|c|-+...|..............|....
|.....|...+--------------+....
|.....|...+--|at|---+.........
+-----+...|.........|.........
+-|b|-+...+---------+.........
|.....|...+---|ca|---+........
|.....|...|..........|........
+-----+...|..........|........
..........+----------+........
..............................


20 100
+-----------------------------------------------|a|------------------------------------------------+
|..................................................................................................|
|..................................................................................................|
|..................................................................................................|
|..................................................................................................|
|..................................................................................................|
|..................................................................................................|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-|b|-+.............................................................................................
|.....|.............................................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|zv|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|zc|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................100 100
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
+-|y|-+.............................................................................................
|.....|...+----|z|-----+............................................................................
+-----+...|............|............................................................................
+-|b|-+...|............|............................................................................
|.....|...+------------+............................................................................
+-----+...+-|cccccccccc|-+..........................................................................
+-|c|-+...|..............|..........................................................................
|.....|...+--------------+..........................................................................
|.....|...+--|av|---+...............................................................................
+-----+...|.........|...............................................................................
+-|b|-+...+---------+...............................................................................
|.....|...+---|av|---+..............................................................................
|.....|...|..........|..............................................................................
+-----+...|..........|..............................................................................
..........+----------+..............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;

typedef struct {
	char name[15];
	int start_i;
	int start_j;
	int width;
	int height;
}PROGRAM;
char screen[111][111];
char screen2[111][111];
PROGRAM program[10001];
int M, N, program_cnt;
void prn() {
	for (int i = 0; i < M; i++) {
		for (int j = 0; j < N; j++) {
			cout << screen[i][j];
		}cout << endl;
	}
}

void search_program() {
	int cnt = 0, temp = 0;
	bool name = false;

	for (int i = 0; i < M; i++) {
		for (int j = 0; j < N; j++) {
			// 프로그램 발견
			if (screen[i][j] == '+'){ 
			//	cout << "프로그램 발견" << i << "," << j << endl;
				program[program_cnt].start_i = i;
				program[program_cnt].start_j = j;
				// width
				for (int k = j + 1; k < N; k++) {
					cnt++;
					if (screen[i][k] == '+'){
					//	cout << "width : " << cnt+1 << endl;
						program[program_cnt].width = ++cnt;
						cnt = 0;
						break;
					}
				}
				// height 구하기
				for (int k = i + 1; k < N; k++) {
					cnt++;
					if (screen[k][j] == '+'){
					//	cout << "height : " << cnt+1 << endl;
						program[program_cnt].height = ++cnt;
						cnt = 0;
						break;
					}
				}
				// 이름 구하기
				for (int k = j + 1; k < N; k++) {
					if (screen[i][k] == '|'){
						if (name) {
							name = false;
							program[program_cnt].name[temp] = 0;
							temp = 0;
							//cout << "name : " << program[program_cnt].name << endl;
							break;
						}
						else {
							name = true;
							continue;
						}
					}
					if (name) {
						program[program_cnt].name[temp++] = screen[i][k];
					}
				}
				for (int a = i; a < i + program[program_cnt].height; a++) {
					for (int b = j; b < j + program[program_cnt].width; b++) {
						screen[a][b] = '.';
					}
				}
				program_cnt++;
			}
		}
	}
}
void sort_program() {
	PROGRAM temp;
	for (int i = 0; i < program_cnt; i++) {
		for (int j = 0; j < program_cnt; j++) {
			if (strcmp(program[i].name, program[j].name) == -1) {
				temp = program[i];
				program[i] = program[j];
				program[j] = temp;
			}
		}
	}

}
void cascade() {
	int cnt = 0, i = 0, j = 0, t1 = 0, t2 = 0;
	while (1){
		if (cnt > program_cnt)
			break;
		t1 = program[cnt].start_i;
		for (int a = i; a < i + program[cnt].height; a++) {
			t2 = program[cnt].start_j;
			for (int b = j; b < j + program[cnt].width; b++) { 
				screen[a][b] = screen2[t1][t2++];
			} t1++;		
		}
		cnt++;
		j++; i++;
	}
}
int main() {
	cin >> M >> N;
	for (int i = 0; i < M; i++) {
		for (int j = 0; j < N; j++) {
			cin >> screen[i][j];
			screen2[i][j] = screen[i][j];
		}
	}
	// 프로그램 찾기
	search_program();

	// 순서정렬
	sort_program();
	
	// 카스케이드 모드로 변환
	cascade();

	// 정답출력
	prn();

	return 0;
}

shrdpwjd   1년 전

?? 기본 테스트데이터가 잘못 나와요

snp0405   1년 전

c925418078c4f3cd38d6d2df633a5c3a.jpg


잘 나오는데요?? ㅠㅠ

shrdpwjd   1년 전

??

21e805104dd8b4e92f5da23149bac116.png

코드가 다르나보네요;;


당장 보이는 문제점은

74e0c95d3c1628a3c0fb3e9cadb0a16c.png

여기 N을 M으로 고치기


소스 최신버전으로 올려주시면 한번 찾아볼게요:)

snp0405   1년 전

N을 M으로 고치니 해결됬네요!!

제 눈은 장식품인가 봅니다.

찾아주셔서 감사합니다~~!!!

shrdpwjd   1년 전

다행이네요ㅋㅋ

참고로

for(int i=0; i<M; i++)

for(int j=0; j<N; j++)

for(int k=j+1; k<N; k++)

이런 곳이랑 매칭해서 보면 안헷갈리고 할 수 있어요:)

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.