startlink   6년 전

채점 번호 7981366부터 적용된 업데이트 입니다.

 • C (Clang)
  • 컴파일 옵션: clang Main.c -o Main -O2 -Wall -DONLINE_JUDGE -std=c99 clang Main.c -o Main -O2 -Wall -lm --static -std=c99 -DONLINE_JUDGE
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C++ (Clang)
  • 컴파일 옵션: clang++ Main.cc -o Main -O2 -Wall -DONLINE_JUDGEclang++ Main.cc -o Main -O2 -Wall -lm --static -DONLINE_JUDGE
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C++ (Clang)
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C++11 (Clang)
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C++14 (Clang)
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C11 (Clang)
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C++17 (Clang)
  • 컴파일러: clang version 5.0.1 (tags/RELEASE_501/final)clang version 6.0.0-svn326550-1~exp1~20180305180131.61 (branches/release_60)
 • C# 6.0
  • 컴파일 옵션: mcs -codepage:utf8 -warn:0 -optimize+ -checked+ -clscheck- -reference:System.Numerics.dll Main.csmcs -codepage:utf8 -warn:0 -optimize+ -checked+ -clscheck- -reference:System.Numerics.dll -out:Main.exe Main.cs
  • 컴파일러: Mono C# compiler version 5.10.0.140Mono C# compiler version 5.10.0.160
 • VB.NET 4.0
  • 컴파일 옵션: vbnc Main.vbvbnc -out:Main.exe Main.vb
 • PHP
  • 예제 코드 수정 (닫는 태그 ?>를 지움)
  • 컴파일러: PHP 7.0.25-0ubuntu0.16.04.1 (cli) ( NTS )PHP 7.2.3
 • Nimrod
  • 예제 코드 수정 (ParseIntparseInt)
  • 컴파일러: Nim Compiler Version 0.16.0 (2017-03-11) [Linux: amd64]Nim Compiler Version 0.18.0 [Linux: amd64]
 • FreeBASIC (삭제)
 • F#
  • 컴파일러: F# Compiler for F# 4.0 (Open Source Edition)Microsoft (R) F# Compiler version 4.1
 • Perl
  • 컴파일러: Perl v5.22.1Perl v5.26.1

ls123kr   6년 전

채점 속도가 굉장히 빨라진 것 같은데... 컴파일러와 컴파일 옵션 변화만으로 빨라진건가요!??

startlink   6년 전

채점 속도는 

채점 속도가 매우 빨라집니다. / 채점도 순서대로 진행합니다.

두 개의 글을 참고하세요.

startlink   6년 전

C#은 현재 어찌할 도리가 없습니다. 수정 예정입니다. 아래 글을 참고하세요.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.