cjmp1   1년 전

교란수열의 가짓수와 combination 값들을 저장해놓고

다음과같이 짰는데 넣어본 예제나오는데 왜 ac가 안뜨는지 모르겠어요 ㅠ

#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;
long long int dp[22],dp2[22];
long long int tab[22][22];
long long int gc(long long int x, long long int y){
  if (y == 0) return x;
  if (x < y) return gc(y, x);
  return gc(y, x%y);
}
int main(){
  int N, M;
  cin >> N >> M;
  dp[0] = 1; dp[2] = 1; dp[3] = 2;
  dp2[1] = 1; dp2[2] = 2; dp2[3] = 6;
  for (int i = 4; i <= N; i++){
    if (i % 2 == 0) dp[i] = dp[i - 1] * i + 1;
    else dp[i] = dp[i - 1] * i - 1;
    dp2[i] = dp2[i - 1] * i;
  }
  tab[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= N; i++){
    tab[i][0] = 1;
    for (int j = 1; j <= i; j++){
      tab[i][j] = tab[i - 1][j - 1] + tab[i - 1][j];
    }
  }
  long long int ansA = 0, ansB;
  ansB = dp2[N];
  for (int i = 0; i < M; i++){
    ansA = ansA + tab[N][i] * dp[N - i];
  }
  if (N == M) ansA++;
  long long int gd = gc(ansA, ansB);
  cout << ansA / gd << "/" << ansB / gd << endl;
   
  return 0;
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.