sygy0509   1년 전

처음에 런타임에러나서 그것도 고치고 출력에러나서 띄어쓰기도 고치고했는데 이번엔 그냥 틀렸대요

뭐가 틀린지모르겠어양ㅠㅠㅠ

삐애애애애애액

#include <stdio.h>
	int dalpangyee[999][999] = { 0 };
int main(void)
{
	int f, num;
	int i, j,o,t,d,s,p,I,J;
	scanf("%d %d", &f, &num);

	i = f / 2;
	j = f / 2;
	t = f / 2;
	o = 1;
	dalpangyee[i][j] = o;
	for (d = 0; d < t+1; d++)
	{
			for (p = 0; p < 2 * d + 1; p++)
			{
				o++;
				i--;
				dalpangyee[i][j] = o;
				if (o == num)
				{
					I = i;
					J = j;
				}
				if (o == f*f)
				{
					break;
				}
			}
			if (o == f*f)
			{
				break;
			}
				for (p = 0; p < 2 * d + 1; p++)
				{
					o++;
					j++;
					dalpangyee[i][j] = o;
				}
				if (o == num)
				{
					I = i;
					J = j;
				}

			for (p = 0; p < 2 * (d+1); p++)
			{
				o++;
				i++;
				dalpangyee[i][j] = o;
				if (o == num)
				{
					I = i;
					J = j;
				}
			}
			for (p = 0; p < 2 * (d + 1); p++)
			{
				o++;
				j--;
				dalpangyee[i][j] = o;
				if (o == num)
				{
					I = i;
					J = j;
				}
			}
	}

	for (d = 0; d < f; d++)
	{
		for (s = 0; s < f; s++)
		{
			printf("%d ", dalpangyee[d][s]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("%d %d", I+1, J+1);


}

cubelover   1년 전

num이 1인 경우에 문제가 있는 것 같습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.