wlstn900   9달 전

실행은되는데 제출만하면 출력초과가 뜨네요 알려주세요

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct CH
{
	char name[50];
};

typedef struct CH ch;

int main(void)
{
	int N, i, j,count=0,size;
	char tmp;
	ch array[50];
	scanf("%d", &N);

	for (i = 0; i < N; i++)
	{
		scanf("%s",&array[i].name);
	}

	size = strlen(array[0].name);
	
	
	for (i = 0; i <size;i++)
	{
		tmp = array[0].name[i];
		for (j = 0; j < N; j++)
		{
			if (array[j].name[i] == tmp)
				count++;

		}
		if (count == N)
			array[0].name[i] = tmp;
		else
			array[0].name[i] = '?';
		count = 0;
	}
	
	printf("%s", array[0].name);
	return 0;
}

indioindio   9달 전

길이가 50인 입력이 들어오면 출력이 두번 되네요
2
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

->
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ? * 50
이 출력되네요

글자가 50개가 되면 널 문자를 못 받아서 그런 것 같네요

indioindio   9달 전

그리고 scanf("%s",&array[i].name); 관련해서 http://stackoverflow.com/questions/16570716/c-warn...

를 참조하시면 좋을 것 같네요 (여기서는 name의 값자체가 name의 주소값이기 때문에 &array[i].name도 잘 동작하는 것 같네요)

wlstn900   9달 전

아 해결됬네요 감사합니다!

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.