vumbumy   8달 전

아무리 봐도 모르겠어요..

#pragma warning(disable:4996)
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

long gcd(long a, long b) {
	return b ? gcd(b, a%b) : a;
}

long makeNum(long n1, long n2,long len) {
	for (long i = 0; i < len; i++)
		n1 *= 10;

	return n1 + n2;
}

void noDot(string n) {
	long n1;
	sscanf(n.c_str(), "%ld", &n1);
	cout << n1 << "/" << 1;
}

void justDot(string n, long dot) {
	long n1, n2; n1 = n2 = 0;
	sscanf(n.c_str(), "%ld.%ld", &n1, &n2);

	dot = n.length() - dot - 1;
	n1 = makeNum(n1, n2,dot);

	long bunMo = 1;
	for (long i = 0; i < dot; i++) bunMo *= 10;

	n2 = gcd(n1, bunMo);
	cout << n1 / n2 << "/" << bunMo / n2;
}

void dotBrk(string n, long brk) {
	long n1, n2; n1 = n2 = 0;
	sscanf(n.c_str(), "%ld.(%ld)", &n1, &n2);
	
	brk = n.length() - brk - 2;
	n1 = makeNum(n1, n2,brk) - n1;

	long bunMo = 0;
	for (long i = 0; i < brk; i++) {
		bunMo *= 10; bunMo += 9;
	}

	n2 = gcd(n1, bunMo);
	cout << n1 / n2 << "/" << bunMo / n2;
}

void dot_Brk(string n, long dot, long brk) {
	long n1, n2, n3;
	sscanf(n.c_str(), "%ld.%ld(%ld)", &n1, &n2, &n3);
	dot = brk - dot - 1;
	n1 = makeNum(n1, n2,dot);

	brk = n.length() - brk - 2;
	n1 = makeNum(n1, n3,brk) - n1;


	long bunMo = 0;
	for (long i = 0; i < brk; i++) {
		bunMo *= 10; bunMo += 9;
	}
	for (long i = 0; i < dot; i++) bunMo *= 10;

	n2 = gcd(n1, bunMo);
	cout << n1 / n2 << "/" << bunMo / n2;
}

int main()
{
	string n; cin >> n;
	if (n.find(".(") != -1) {
		dotBrk(n, n.find('('));
		return 0;
	}
	if (n.find('(') != -1) {
		dot_Brk(n, n.find('.'), n.find('('));
		return 0;
	}
	if (n.find('.') != -1) {
		justDot(n, n.find('.'));
		return 0;
	}
	noDot(n);
	
	return 0;
}

yukariko   8달 전

long 을 long long 으로 고치니 정답이 뜨네요

long 은 32비트 운영체제에선 4바이트, 64비트 운영체제에선 8바이트로 동작하기때문에

그에 관련된 코드가 아니라면 항상 8바이트로 일정한 long long을 사용하셔야 합니다.

scanf, printf에는 %lld를 적어주시면 됩니다.

vumbumy   8달 전

감사합니다!

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.