sjhwang   8달 전

넘넘 어려워요. 계속 틀리고 너무 어렵습니다. 왜 틀렸는지도 모르겠고요 조금만 도와주세요ㅠㅠ

#include <cstdio>
#include <cmath>
int a, b, c, h=0;
int a1[100000], b1[100000]={0};
int ma=-2147483647;
void scan()
{
  scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
  int i;
  for(i=0; i<a; i++){
    scanf("%d %d", &a1[i], &b1[i]);
    if(ma<a1[i])ma=a1[i];
  }
}
void body()
{
  int i, ch=0, z=c, chonghap=1, s=0, y=0;
  while(chonghap){
    s=0;
    for(i=0; i<c; i++)
      s+=b1[i];
    for(i=0; i<c; i++)
    {
      if(b1[i])
      {
        if(b-ch>0)
        {
          if(b-ch>=b1[i])
          {
            b1[i]=0;
            ch+=b1[i];
            h+=std::abs(z-i);
            z=a1[i];
          }
          else if(ch-b==0)
          {
            h+=std::abs(z-c);
            z=c;
          }
          else
          {
            b1[i]-=(ch-b);
            ch=b;
            h+=std::abs(z-i);
            z=b1[i];
          }
        }
      }
    }
    chonghap=s;
  }
  while(chonghap){
    s=0;
    for(i=c; i>=ma; i--)s+=b1[i];
    for(i=c; i>=ma; i--){
      if(b1[i]){
        if(ch-b>0){
          if(ch-b>=b1[i]){
            b1[i]=0;
            ch+=b1[i];
            z=a1[i];
            h+=std::abs(z-i);
          }
          else if(ch-b==0){
            h+=std::abs(z-c);
            z=c;
          }
          else{
            b1[i]-=(ch-b);
            ch=b;
            z=b1[i];
            h+=std::abs(z-i);
          }
        }
      }
    }
    chonghap=s;
  }
}
void print()
{
  printf("%d", h*2);
}
int main()
{
  scan();
  body();
  print();
  return 0;
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.