nuclear852   8달 전

나름 다이나믹으로 짜봤는데 버스이용권을 살 때, 7일 전체이용권이나 1일 전체이용권 사는 경우도 생각하고 그랬는데...

칼오답이네요.... ㅠㅠ

어느 데이터에서 문제가 있는 걸까요..? 아님 제 코드 어디가 잘못되었을까요??

#include <iostream>
using namespace std;
long long min(long long a, long long b)
{
    if(a>b)
        return b;
    else
        return a;
}
struct inf{
    long long bus;
    long long tra;
};
int main(void){
    int T;
    cin>>T;
    for(int test=0; test<T;test++)
    {
        long long ans=0;
        int n;
        cin>>n;
        inf index[n+1];

        for(int i=1; i<=n; i++)
            cin>>index[i].bus>>index[i].tra;

        long long day[n+1];
        long long train[n+1];
        day[0]=0;
        train[0]=0;

        for(int i=1; i<=n; i++)
        {
            train[i] = min( train[i-1]+6, train[i-1] + 2*index[i].tra);
            if(i>=7)
                train[i] = min( train[i], train[i-7]+36);
            if(i>=30)
                train[i] = min(train[i], train[i-30]+90);
            day[i] = min( day[i-1]+6 , day[i-1]+3+train[i]-train[i-1]);
            day[i] = min( day[i], day[i-1] + index[i].bus + index[i].tra * 2);

            if(i>=7)
                day[i]= min( day[i], min(day[i-7]+36, day[i-7]+train[i]-train[i-7]+18));
            if(i>=30)
                day[i]=min(day[i], min(day[i-30]+90, day[i-30]+train[i]-train[i-30]+45) );

    //       cout<<i<<" train"<<train[i]<<" day"<<day[i]<<endl;
        }
        cout<<day[n]<<endl;
    }
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.