nuclear852   8달 전

test case들 몇 개 구할 수 있는 방법이 없나요?? 어느 부분 코딩이 잘못되었는지 모르겠어서 질문 올립니다.

#include <iostream>
using namespace std;
long long min(long long a, long long b)
{
    if(a>b)
        return b;
    else
        return a;
}
struct inf{
    long long bus;
    long long tra;
};
int main(void){
    int T;
    cin>>T;
    for(int test=0; test<T;test++)
    {
        long long ans=0;
        int n;
        cin>>n;
        inf index[n+1];

        for(int i=1; i<=n; i++)
            cin>>index[i].bus>>index[i].tra;

        long long day[n+1];
        long long train[n+1][4];
        day[0]=0;
        train[0][0]=0;
        train[0][1]=0;
        train[0][2]=0;
        train[0][3]=0;
        long long temp;

        for(int i=1; i<=n; i++)
        {
            train[i][0] = min( train[i-1][0], min( train[i-1][1], min( train[i-1][2], train[i-1][3]))) + index[i].tra*2;
            train[i][1] = min( train[i-1][0], min( train[i-1][1], min( train[i-1][2], train[i-1][3]))) + 6;
            if(i<=6)
                train[i][2] = 36;
            else
                train[i][2] = min( train[i-7][0], min( train[i-7][1], min( train[i-7][2], train[i-7][3]))) + 36;
            if(i<=29)
                train[i][3] = 90;
            else
                train[i][3] = min( train[i-30][0] , min( train[i-30][1], min( train[i-30][2], train[i-30][3]))) + 90;

            temp = min( train[i][0], min( train[i][1], min(train[i][2], train[i][3])));
            long long tmp1 = min ( train[i-7][0], min( train[i-7][1], min( train[i-7][2], train[i-7][3])));
            long long tmp2 = min ( train[i-30][0], min ( train[i-30][1], min ( train[i-30][2], train[i-30][3])));
        
            day[i] = min( day[i-1]+6 , day[i-1]+ index[i].bus + index[i].tra*2);// 2*(train[i]-train[i-1]

            // cout<<"check day[i]: "<<day[i]<<endl;
            day[i] = min( day[i], day[i-1] + 3 + index[i].tra * 2);
           //  cout<<"check day[i]: "<<day[i]<<endl;
            if(i>=7)
                day[i]= min( day[i], min(day[i-7]+36, day[i-7]+temp-tmp1+18));
            //cout<<"Check day[i]: "<<day[i]<<endl;
            if(i>=30)
                day[i]=min(day[i], min(day[i-30]+90, day[i-30]+temp-tmp2+45) );
           // cout<<"check day[i]: "<<day[i]<<endl;

           // cout<<i<<" train"<<temp<<" day"<<day[i]<<endl;
        }
        cout<<day[n]<<endl;
    }
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.