shie44167   8달 전

어떤 케이스가 잘못 된 것인지 모르겠네요 이것저것 넣어봤는데 말이죠.. 도와주세요!

#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;
int arr[1001][1001];
int d[1001][1001];

int main() {
	int n, m, max = 0;
	scanf("%d%d", &n, &m);

	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int j = 1; j <= m; j++) {
			scanf("%1d", &arr[i][j]);
		}
	}

	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int j = 1; j <= m; j++) {
			if (arr[i][j - 1] == 0 || arr[i - 1][j] == 0 || arr[i - 1][j - 1] == 0 || arr[i][j] == 0)
				d[i][j] = arr[i][j];
			else if (d[i][j - 1] > d[i - 1][j])
				d[i][j] = d[i - 1][j] + 1;
			else if (d[i][j - 1] < d[i - 1][j])
				d[i][j] = d[i][j - 1] + 1;
			else if (d[i][j - 1] == d[i - 1][j])
				d[i][j] = d[i - 1][j - 1] + 1;
			
			if (max < d[i][j])
				max = d[i][j];
		}
	}

	printf("%d\n", max * max);
}

ntopia   8달 전

111110

111110

111111

111111

111111

001111

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.