nuclear852   7달 전

제가 어느 부분을 고려 안한 건지 잘 모르겠습니다.

어느 부분에서 잘 못 코딩된 걸 까요? 19%에서 막히네요.

혹시 코딩하면서 쓰셨던 test case 있으시면 좀 주세요 ㅠㅠ

#include <iostream>
using namespace std;
long long min(long long a, long long b)
{
    if(a>b)
        return b;
    else
        return a;
}        

struct inf{
    long long bus;
    long long tra;
};   
int main(void){
    int T;
    cin>>T;
    for(int test=0; test<T; test++)
    {    
        long long ans = 0;
        int n;
        cin>>n;
        inf index[n+1];
        
        for(int i=1; i<=n; i++)
            cin>>index[i].bus>>index[i].tra;
        long long day[n+1];
        long long train[n+1];
        day[0] = 0;
        train[0] = 0;
        
        for(int i=1; i<=n; i++)
        {    
            train[i] = min( train[i-1]+6, train[i-1] + 2*index[i].tra);
            if(i>=7)
                train[i] = min(train[i] , train[i-7]+36);
            else
                train[i] = min(train[i] , 36);
            if(i>=30)
                train[i] = min(train[i] , train[i-30]+90);
            else
                train[i] = min(train[i], 90);

            day[i] = min( day[i-1] + 6, day[i-1] + 3 +train[i] - train[i-1]);
            day[i] = min( day[i], day[i-1] + index[i].bus + index[i].tra * 2);
            
            if(i>=7)
                day[i] = min(day[i], min(day[i-7] + 36 , day[i-1] + train[i] - train[i-7] + 18));
            else {
                day[i] = min( day[i], 18 + train[i]);
                day[i] = min(day[i], 36);
            }
            if(i>=30)
                day[i] = min( day[i], min( day[i-30] + 90, day[i-30] + train[i] - train[i-30] + 45));
            else {
                day[i] = min(day[i] , 90);
                day[i] = min(day[i] , 45 + train[i]);
            }

         //    cout<<"i : "<<i<<" train : "<<train[i]<<" day : "<<day[i]<<endl;
        }    

        cout<<day[n]<<endl;
    }
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.