suejung93   5달 전

예시로 주어진 값은 잘 나오는데 어떤 예외를 놓친 것인지 모르겠스빈다.!

자꾸만 런타임에러가 뜨네요

알려주세요

#include <iostream>

using namespace std;

int d[100001];
int check[100001];

int dfs(int x, int start)
{
	if (check[x] > 0) return 2;

	if (d[x] == start)
		return check[x] = 1;

	int res = dfs(d[x], start);
	return check[x] = res;	
}

void loop(int n)
{
	int sum = 0;

	for (int i = 1; i <= n; i++)
		if (check[i] == 0)
			dfs(i, i);
}

int main()
{
	int t;

	cin >> t;

	while (t--)
	{
		int n;
		cin >> n;

		for (int i = 1; i <= n; i++)
		{
			cin >> d[i];
			if (d[i] == i)
				check[i] = 1;
		}

		loop(n);

		int count = 0;
		while (n--)
		{
			if (check[n] == 2)
				count++;

			check[n] = 0;
		}
		cout << count << "\n";
	}

}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.