singi3645   5달 전

소스 코드를 짜다보니 되게 길어졌네요 ..

그런데 틀린 부분을 모르겠어요 ㅠ

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){

	int x, y, w, h;
	int p, q;	scanf("%d %d %d %d", &x, &y, &w, &h);


	p = w - x;
	q = h - y;	if ((x == w / 2) && (y == h / 2)){

		if (x<y) printf("%d\n", x);
		else if (x>y) printf("%d\n", y);

	}

	else if ((x < w / 2) && (y < h / 2)){
		if (x<y) printf("%d\n", x);
		else if (x>y) printf("%d\n", y);

	}


	else if ((x > w / 2) && (y < h / 2)){
		if (p > y) printf("%d\n", y);
		else if (y > p) printf("%d\n", p);
	}


	else if ((x < w / 2)&&(y > h / 2)){
		if (q > x) printf("%d\n", x);
		else if (x > q) printf("%d\n", q);
	}


	else if ((x > w / 2) && (y > h / 2)){


		if (p > q) printf("%d\n", q);
		else if (q > p) printf("%d\n", p);
		else if (p == q) printf("%d\n", p);
	}

	else if ((x == w / 2) && (y < h / 2)){

		 printf("%d\n", y);

	}

	else if ((x == w / 2) && (y > h / 2)){

		 printf("%d\n", q);

	}

	else if ((x < w / 2) && (y == h / 2)){

		 printf("%d\n", x);

	}

	else if ((x > w / 2) && (y == h / 2)){

		 printf("%d\n", p);

	}
}

xhdxhl   1주 전

문제를 정확히 읽어보세요

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.