zktmvk0825   4달 전

그냥 단순한 직선의 방정식 구해서 좌표 구하는 문제인데

혹시 빼먹은 조건이 있으려나요... 정말 쉬운문제라고 생각해서 풀려고했는데

답이없네요. 푸신분들도움좀 주세요...

입력은 정수라고 했지만 출력은 정수라는 말이없어서 계속틀리다가 마지막에 전부 double형으로 고쳤지만

아예 다 틀렸다고 나와버리네요. 


조건이 문제인건가!!!?

자료형이문제인건가!!!!?

#include<stdio.h>
#include<math.h>
double getGradient(double x1, double y1, double x2, double y2) {
	return (y2 - y1) / (x2 - x1);
}
double getYint(double x, double y, double gradient) {
	return y - (gradient*x);
}
double getYpoint(double gradient, double yint, double x) {
	return (gradient*x + yint);
}
double getReciprocalGradient(double gradient) {
	return -1 / gradient;
}
double getXpoint(double g1, double g2, double y1, double y2) {
	return (y2 - y1) / (g1 - g2);
}
int main()
{
	/*변수*/
	double x = 0, y = 0;		//정류장의 위치
	double X, Y;				//현재 열차의 위치
	double move_x, move_y;		//1초마다 이동하는 좌표

	double gradient = 0;
	double gradientReciprocal = 0;
	double y1,y2 = 0;			//y절편		
	double tx, ty;				//뛰어내리는 좌표

	/*입력*/
	scanf("%lf %lf", &x, &y);
	scanf("%lf %lf", &X, &Y);
	scanf("%lf %lf", &move_x, &move_y);

	if (move_x && move_y) {
		gradient = getGradient(X, Y, X + move_x, Y + move_y);	//열차의 직선의 기울기
		gradientReciprocal = getReciprocalGradient(gradient);

		y1 = getYint(X, Y, gradient);							//y절편
		y2 = getYint(x, y, gradientReciprocal);

		tx = getXpoint(gradient, gradientReciprocal, y1, y2);
		ty = getYpoint(gradient, y1, tx);
		printf("%lf %lf", tx, ty);
	}
	else if (move_x == 0) {
		printf("%lf %lf", X, y);
	}
	else if (move_y == 0) {
		printf("%lf %lf", x, Y);
	}

	return 0;
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.