nayabin   3달 전

어디가 잘못 되었는지 못찾겠습니다 ㅠ.ㅠ

제가 어떤 부분을 놓치고 있는지 알려주시면 정말 감사합니다.

#include <stdio.h>
 
int F[100001];
int B[100001];
 
int N, count;
 
int main()
{
  int tmp, i, j;
  int length, max = 0, add = 0, max_length = 0;
 
  // 음수(우울한 날)만 입력으로 받는다.
  for (scanf("%d\n", &N), i = 0; i < N; i++) {
    scanf("%d ", &tmp);
    if (tmp < 0) {
      F[i] = tmp;
    }
  }
 
  // 2T 로 우울한 날을 계산한다.
  for (i = N - 1, length = 0; i >= 0; i--) {
    if (F[i] < 0)
      length++;
    else {
      F[i + 1] = length * 2;
 
      for (j = i; j > i - F[i + 1] && j >= 0; j--) {
        if (!B[j])
          count++;
        B[j]++;
      }
 
      if (max_length < F[i + 1])
        max_length = F[i + 1];
 
      length = 0;
    }
  }
 
  // 3T 로 가능한 최대값을 찾는다.
  for (i = N - 1; i >= 0; i--, add = 0) {
    if (F[i] > 0 && F[i] == max_length) {
      length = F[i] / 2 * 3;
 
      for (j = i - 1; j >= i - length && j >= 0; j--) {
        if (!B[j]) {
          add++;
          printf("%d\n", j);
        }
      }
 
      if (max < add)
        max = add;
    }
  }
 
  printf("%d\n", count + max);
 
  return 0;
}

nayabin   3달 전

3T 계산할때 printf 가 있었네요 ㅠ.ㅠ

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.