smoh1225   3달 전

안녕하세요.

파이썬으로 아래와 같은 코드를 작성했는데, 제출 하자 마자 바로 런타임 에러가 뜹니다.

python3 문법으로 다시 제출해 보아도 마찬가지 입니다.

dummy data를 만드는 코드를 따로 작성하여 돌려보아도 제 환경에서는 런타임 에러를 내지 않는데,

어떤 엣지케이스를 고려하지 못하였는지 찾지 못하겠습니다.

def get_dist(i, j, accidents):
  x1, y1 = accidents[i]
  x2, y2 = accidents[j]
  return abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2)


def build_shortest_mat(accidents):
  mat = []
  cars = []

  l = len(accidents)
  for i in xrange(l):
    mat.append([-1]*l)
    cars.append([-1]*l)

  for i in range(len(mat)):
    mat[i][-1] = 0
  for j in range(len(mat[0])-2, -1, -1):
    for i in range(j):
      from_i = get_dist(i, j+1, accidents) + mat[j][j+1]
      from_j = get_dist(j, j+1, accidents) + mat[i][j+1]
      if from_i < from_j:
        mat[i][j] = from_i
        cars[i][j] = i
      else:
        mat[i][j] = from_j
        cars[i][j] = j

  return mat, cars


def print_cars(cars):
  i = 0
  j = 1
  ret = [1, 2]
  while j < len(cars)-1:
    if cars[i][j] == i:
      ret.append(ret[i])
      i = j
      j = j+1
    elif cars[i][j] == j:
      ret.append(ret[j])
      j = j+1
  for i in range(2, len(ret)):
    print ret[i]


def main():
  N = int(raw_input().strip())
  W = int(raw_input().strip())
  accidents = []
  for i in xrange(W):
    accidents.append(tuple(map(int, raw_input().strip().split())))
  accidents.insert(0, (N, N))
  accidents.insert(0, (1, 1))
  
  mat, cars = build_shortest_mat(accidents)
  print mat[0][1]
  print_cars(cars)

if __name__ == '__main__':
  main()

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.