cjsjyh   1달 전

이것저것 막 추가하다보니 좀 코드가 많이 어지럽긴 한데..

예제는 되구 맵 밖으로 나가는 것도 예외 처리 했습니다.

틀렷다고 나오는데 뭐가 문제인지 모르겟습니다 ㅠㅠ

도와주세요!

#include <cstdio>
using namespace std;

int A[55][55]={0,};
int visit[55][55]={0,};
int worm=0,hor,ver;
int flag=0;
int d1[4] = {1,0,-1,0};
int d2[4] = {0,1,0,-1};
int worm2[10000];

void recurr(int h,int v)
{
	flag = 0;

	if(A[h][v] == 1 && visit[h][v] == 0)
	{
		visit[h][v] = 1;
		flag = 1;
		for(int i=0;i<4;i++)
		{
			//맵 밖을 벗어나는지 체크
			if (v + d1[i] >= 0 && h + d2[i] >= 0 && v + d1[i] < ver && 	h + d2[i] < hor)
				if (A[h + d2[i]][v + d1[i]] == 1 && visit[h + d2[i]][v + d1[i]] == 0)
					recurr(h + d2[i], v + d1[i]);
				else
					return;


		}
	}
	if(flag == 1)
		worm++;
	
	flag = 0;
}

int main()
{
	int num,k;
	int a,b;

	scanf("%d",&num);
	for(int i=0;i<num;i++)
	{
		worm = 0;
		for (int i = 0; i < 55; i++)
			for (int j = 0; j < 55; j++)
				A[i][j] = visit[i][j] = 0;

		scanf("%d %d %d",&hor,&ver,&k);
		for(int j=0;j<k;j++)
		{
			scanf("%d %d",&a,&b);
			A[a][b] = 1;
		}
		for(int j=0;j<hor;j++)
			for(int k=0;k<ver;k++)
				recurr(j,k);
		worm2[i] = worm;
	}
	for (int i = 0; i < num; i++)
		printf("%d\n",worm2[i]);
	

	return 0;
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.