시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
3 초 256 MB 0 0 0 0.000%

문제

W tym zadaniu rozważamy ciągi liczb całkowitych o długości n. Odległość między dwoma takimi ciągami A = (a1, a2, ..., an) oraz B = (b1, b2, ..., bn) definiujemy jako:

d(A, B) = |a1 - b1| + |a2 - b2| + ... + |an - bn|,

gdzie |x| oznacza wartość bezwzględną liczby x.

Mając dane k ciągów A1, A2, ..., Ak, Twoim zadaniem jest znaleźć ich centrum, czyli ciąg liczb całkowitych, dla którego wartość max{d(Ai, B) : i = 1, 2, ..., k} jest możliwie najmniejsza.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n oraz k (2 ≤ n ≤ 100 000, 2 ≤ k ≤ 5). Każdy z kolejnych k wierszy zawiera opis jednego z ciągów w postaci n liczb całkowitych nieprzekraczających co do wartości bezwzględnej 109.

W testach wartych 1 punkt zachodzi warunek k ≤ 2. W testach wartych łącznie 3 punkty zachodzi warunek k ≤ 3. W testach wartych łącznie 6 punktów zachodzi warunek k ≤ 4.

출력

Jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać n liczb całkowitych pooddzielanych pojedynczymi odstępami, opisujących centrum podanych na wejściu ciągów. Jeśli jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź, Twój program może wypisać dowolną z nich.

예제 입력 1

5 3
1 -1 2 -1 2
1 2 2 1 2
2 2 -1 1 1

예제 출력 1

1 2 2 1 2