시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
10 초 256 MB 0 0 0 0.000%

문제

Gra w podwajanie to właściwie bardziej łamigłówka niż gra. Plansza do gry ma kształt prostokąta podzielonego na pola będące kwadratami jednostkowymi. Na początku niektóre pole zawierają żeton, a niektóre nie.

Celem gracza jest zgromadzenie jak największej liczby żetonów na jednym polu. Jedyny dostępny ruch polega na znalezieniu dwóch pól stykających się bokiem zawierających taką samą (dodatnią) liczbę żetonów i przełożeniu wszystkich żetonów z jednego z tych pól na drugie.

Napisz program, który mając daną początkową konfigurację planszy, dla każdego pola wyznaczy maksymalną liczbę żetonów, jakie gracz mógłby zgromadzić na tym polu.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n oraz m (1 ≤ n, m ≤ 200) oznaczające liczbę wierszy oraz liczbę kolumn planszy. Każdy z kolejnych n wierszy zawiera ciąg m cyfr 0 lub 1. Cyfra 1 oznacza pole zawierające żeton, a cyfra 0 - pole wolne.

출력

Twój program powinien wypisać n wierszy zawierających po m liczb całkowitych. j-ta liczba w i-tym wierszu powinna oznaczać maksymalną liczbę żetonów, jakie gracz mógłby zgromadzić na polu położonym na przecięciu i-tego wiersza i j-tej kolumny, zaczynając z podanej konfiguracji początkowej.

예제 입력 1

3 4
0111
1011
1011

예제 출력 1

0 2 4 4
2 0 4 4
2 0 4 4

힌트

Powyższy przykład wyjaśnia, w jaki sposób na polu na przecięciu środkowego wiersza i ostatniej kolumny można zgromadzić 4 żetony.