시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 256 MB 9 5 4 50.000%

문제

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một sốnguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

입력

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên A, B và C (0 < A < B < C < 100) là vị trí ban đầu của 3 con chuột túi.

출력

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

예제 입력

2 3 5
3 5 9

예제 출력

1
3

힌트