시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 256 MB18316.667%

문제

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước N×M, ban đầu các phần tử trên bảng bằng 0. Có Q thao tác trên bảng như sau: 

"1 a b x y w": tăng giá trị mỗi phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên (x,y) lên w đơn vị. 

"2 a b x y": in ra tổng các phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên (x,y).

입력

Dòng đầu gồm 3 số N, M và Q. 1 ≤ N, M ≤ 1000. 1 ≤ Q ≤ 100000. Sau đó là Q dòng, mỗi dòng là 1 thao tác theo định dạng trên.

출력

Lần lượt với mỗi thao tác loại 2, in ra trên một dòng giá trị tính toán được.

예제 입력 1

2 3 8
1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 2 5
2 1 2 1 3
1 1 1 2 1 4
2 2 1 2 2
2 1 2 1 3
1 2 1 2 2 5
2 1 1 1 1

예제 출력 1

5
4
5
14