시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB444100.000%

문제

Zadan je niz od N nenegativnih cijelih brojeva. Potrebno je, za svaki cijeli broj K između 1 i N, pronaći najveći cijeli broj koji se može dobiti kao rezultat takozvane bitwise-OR operacije na podnizu koji sadrži K uzastopnih elemenata originalnog niza.

Rezultat bitwise-OR operacije na nizu nenegativnih cijelih brojeva je cijeli broj kojemu je i-ta binarna znamenka s desna jednaka nuli ako i samo ako je i-ta binarna znamenka s desna svakog od brojeva u nizu također jednaka nuli. 

입력

Prvi redak sadrži prirodni broj N (1 ≤ N ≤ 500 000) - broj elemenata u nizu. Svaki od sljedećih N redaka sadrži element niza - cijeli broj x (0 ≤ x < 230). 

출력

Izlaz se treba sastojati od N redaka. U k-ti red ispišite najveći broj koji se može dobiti kao bitwise-OR nekog podniza uzastopnih elemenata duljine k. 

예제 입력 1

8
10
7
11
4
7
6
2
16

예제 출력 1

16
18
22
23
23
31
31
31