시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB221100.000%

문제

Тодорхой байрлал дахь хаалтууд өгөгдсөн. Нээх “(“, хаах “)” хаалтыг “.”-ийн оронд нэмэх замаар зөв хаалтуудын илэрхийлэл үүсгэнэ. Бүх зөв илэрхийллийн тоог ол.  

입력

Цэг болон "(",")" хаалт агуулсан тэгш урттай хэд хэдэн тэмдэгт мөр өгөгдөнө. Нэг мөрд нэг илэрхийлэл байна.

출력

Мөрийн тоогоор үр дүн болох натурал тоонуудыг мөр бүрээр гаргана.

제한

Оролтын тестийн тоо тоо 200-аас хэтрэхгүй, нэг мөр тэмдэгтийн урт 1000-аас хэтрэхгүй. 

예제 입력 1

...(
..).
....
..........)...

예제 출력 1

0
1
2
255