시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB26161560.000%

문제

Тамир бол хотынхоо шилдэг мөрдөгч. Өнөөдөр тэдний хотод нэгэн гэмт хэрэг гарчээ. Гэмт хэргийн сэжигтэн хамгийн сүүлд хотын зам дээр харагдсан гэх мэдээлэл ирэв. Одоо мэдээлэл ирснээс хойш T секундын хугацаа өнгөрсөн байгаа ба Тамир ажиллагаагаа эхлэхийн тулд эхлээд сэжигтний байж болох бүсийн талбайг олох шаардлагатай ажээ. Тамирын амьдардаг хотын машинууд зөвхөн зам дээр л явах боломжтой бөгөөд тэдний хот цорын ганц замтай тэр нь төгсгөлгүй урт шулуун хэлбэртэй. Мөн сэжигтэн хамгийн ихдээ явган W м/с хурдтай, машинтай C м/с хурдтай явж чадах ба зам дээр хаанаас ч машин олдох боломжтой, машинаас бууж суухдаа хугацаа зарцуулдаггүй. 

Таны даалгавар бол Тамирт сэжигтний байж болох газрын талбайг олж өгөх явдал юм.

입력

Эхний мөрөнд тестийн тоог илэрхийлэх N ≤ 100 бүхэл тоо өгөгдөнө.

Дараагийн N мөрөнд T, W, C бүхэл тоонууд өгөгдөнө. 1 ≤ T, W, C ≤ 100 

출력

Тест бүрт харгалзах хариу болох талбайг м2 -аар илэрхийлсэн тоог 3 орны нарийвчлалтай хэвлэ.

예제 입력 1

2
1 1 1
1 1 2

예제 출력 1

3.142
4.511