시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 512 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dla liczby naturalnej n, przez f(n) oznaczymy sumę kwadratów jej cyfr w zapisie dziesiętnym. Dane są trzy liczby naturalne k, a, b. Twoim zadaniem jest wyznaczenie liczby takich naturalnych n, że a ≤ n ≤ b oraz n jest rozwiązaniem równania

k · f(n) = n.

입력

Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite z treści zadania: k, a, b, (1 ≤ k, a, b ≤ 1018, a ≤ b).

출력

Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą będącą liczbą rozwiązań równania z treści w przedziale [a, b].

예제 입력 1

51 5000 10000

예제 출력 1

3

힌트

Jedynymi liczbami naturalnymi n z przedziału [5000, 10000] spełniającymi równanie dla k = 51 są 7293, 7854 i 7905.