시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dana jest liczba całkowita dodatnia n. Chcielibyśmy przedstawić n jako sumę jak największej liczby składników całkowitych dodatnich, przy czym każdej liczby można użyć co najwyżej raz i nie wolno użyć żadnych dwóch kolejnych liczb.

입력

Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 1018).

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą: maksymalną liczbę składników w żądanym rozkładzie.

예제 입력 1

6

예제 출력 1

2