시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dla danego wielomianu W oraz zadanej liczby x, wyznacz trzy ostatnie cyfry (cyfrę setek, dziesiątek i jedności) wartości wyrażenia W(x).

Napisz program, który:

  • wczyta opis wielomianu W oraz liczbę x,
  • wyznaczy trzy ostatnie cyfry wartości wyrażenia W(x),
  • wypisze wynik.

입력

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite s (1 ≤ s ≤ 20,000) oraz x (-1,000,000 ≤ x ≤ 1,000,000). Drugi wiersz zawiera s liczb całkowitych w1w2, ..., ws (-1,000,000 ≤ wk ≤ 1,000,000), pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Liczby te, to kolejne współczynniki wielomianu: W(x) = w1xs-1 + w2xs-2 + .. + ws-1x + ws.

출력

Twój program powinien wypisać słowo zbudowane z trzech ostatnich cyfr liczby równej wartości wyrażenia W(x), w kolejności od cyfry setek do cyfry jedności.

예제 입력 1

3 2
5 6 7

예제 출력 1

039