시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

W Bajtocji jest n miast. Miasta są połączone jednokierunkowymi drogami. Każda droga łączy tylko dwa miasta i nie przechodzi przez żadne inne. Niestety, nie zawsze z każdego miasta da się dojechać do każdego innego. Król Bajtazar postanowił rozwiązać ten problem. Król ma świadomość, że budowanie nowych dróg jest bardzo kosztowne, a budżet Bajtocji nie jest zbyt zasobny. Dlatego też poprosił Cię o pomoc. Trzeba obliczyć minimalną liczbę jednokierunkowych dróg, które trzeba zbudować, żeby z każdego miasta dało się dojechać do każdego innego miasta.

Napisz program, który:

  • wczyta opis istniejącej sieci dróg,
  • obliczy minimalną liczbę dróg, które trzeba dobudować tak, aby z każdego miasta w Bajtocji dało się dojechać do każdego innego,
  • wypisze wynik.

입력

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite n i m (2 ≤ n ≤ 10 000, 0 ≤ m ≤ 100 000) oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające, odpowiednio, liczbę miast i liczbę dróg w Bajtocji. Miasta są ponumerowane od 1 do n. W każdym z kolejnych m wierszy znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem. W i + 1-szym wierszu znajdują się liczby ai i bi ( 1 ≤ aibi ≤ n dla 1 ≤ i ≤ m), reprezentują one jednokierunkową drogę prowadzącą z miasta ai do bi.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać dokładnie jedną nieujemną liczbę całkowitą -- minimalną liczbę dróg, które trzeba zbudować w Bajtocji tak, aby z każdego miasta dało się dojechać do każdego innego miasta.

예제 입력 1

7 11
1 3
3 2
2 1
2 2
3 4
4 5
5 4
3 4
1 6
6 7
7 6

예제 출력 1

2

힌트