시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dany jest wielomian W stopnia (co najwyżej) n, zdefiniowany poprzez jego wartości w punktach 0, 1, 2, ..., n. Twoim zadaniem jest wyznaczenie wartości tego wielomianu w punkcie n + 1.

Napisz program, który:

  • wczyta (maksymalny) stopień wielomianu n oraz jego wartości w punktach 0, 1, ..., n,
  • obliczy wartość tego wielomianu w punkcie n + 1,
  • wypisze wynik.

입력

W pierwszym wierszu wejścia zapisano jedną dodatnią liczbę całkowitą n - (maksymalny) stopień wielomianu, 1 ≤ n ≤ 10 000. W następnych n + 1 wierszach zapisano liczby całkowite w(0), w(1), ..., w(n), będące wartościami wielomianu w w kolejnych punktach, przy czym -109 < w(i) < 109. Dla wszystkich danych wejściowych, poszukiwany wynik jest liczbą całkowitą.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znajdować jedna liczba całkowita - wartość wielomianu w punkcie n + 1.

예제 입력 1

4
7
6
9
16
27

예제 출력 1

42