시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bajtocka Agencja Informacyjna (BAI) posiada n komputerów zorganizowanych w sieć. Komputery są ponumerowane liczbami od 1 do n, a komputer o numerze 1 jest serwerem. Komputery są połączone za pomocą jednokierunkowych kanałów informacyjnych, które łączą pary komputerów. Cała sieć jest skonstruowana tak, że z serwera można przesłać - bezpośrednio lub pośrednio - informacje do każdego innego komputera.

Gdy BAI zdobywa nową wiadomość, to zostaje ona umieszczona na serwerze, a następnie rozpropagowana w sieci. Szef agencji zastanawia się, co stałoby się w przypadku, gdyby jeden z komputerów przestał zupełnie działać, np. wyleciał w powietrze w wyniku ataku terrorystycznego. Wówczas mogłoby się okazać, że nowo zdobyte informacje nie docierałyby do któregoś z pozostałych komputerów, gdyż uszkodzony komputer był pośrednikiem nie do uniknięcia. Komputery, których awaria mogłaby doprowadzić do takiej sytuacji, nazwiemy komputerami krytycznymi. Na przykład w sytuacji przedstawionej na poniższym rysunku komputerami krytycznymi są komputery o numerach 1 i 2 - 1 jest serwerem, natomiast każda informacja przesyłana z serwera do komputera 3 musi przejść przez komputer 2.

Napisz program, który:

  • wczyta opis sieci ze standardowego wejścia,
  • znajdzie wszystkie komputery krytyczne,
  • wypisze numery komputerów krytycznych na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu wierszu znajdują się dwie liczby całkowite, n i m, oddzielone pojedynczym znakiem odstępu. Liczba n to liczba komputerów w sieci, 2 ≤ n ≤ 5000, a m to liczba kanałów informacyjnych, n - 1 ≤ m ≤ 200000. Każdy z kolejnych m wierszy opisuje pojedynczy kanał informacyjny i składa się z dwóch liczb całkowitych oddzielonych pojedynczym odstępem. Są to odpowiednio a i b (1 ≤ a, bn i ab), co oznacza, że kanał przesyła informacje z komputera o numerze a do komputera o numerze b. Możesz założyć, że nie ma dwóch kanałów informacyjnych, które zaczynają się i kończą w tych samych punktach.

출력

Wyjście powinno się składać z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba k - liczba komputerów krytycznych. W drugim powinny znaleźć się numery komputerów krytycznych pooddzielane pojedynczymi odstępami, wymienione w kolejności rosnącej.

예제 입력 1

4 5
1 2
1 4
2 3
3 4
4 2

예제 출력 1

2
1 2