시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Sherlock Holmes prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni na Piccadilly Circus. Holmes zastanawia się, jaka była maksymalna, a jaka minimalna liczba osób przebywających równocześnie na miejscu zbrodni w czasie, gdy mogła zostać ona popełniona. Scotland Yard przeprowadził szczegółowe śledztwo, przesłuchał wszystkie osoby, które były widziane na miejscu zbrodni i ustalił, o której godzinie pojawiły sie one na miejscu zbrodni, a o której je opuściły. Doktor Watson zaofiarował się pomóc przetworzyć dane zgromadzone przez Scotland Yard i wyznaczyć liczby, które interesują Sherlocka Holmesa, ma jednak z tym problemy. Pomóż mu!

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia przedział czasowy, w którym została popełniona zbrodnia oraz dane zgromadzone przez Scotland Yard,
  • wyznaczy minimalną (może to być zero, chociaż dziwne, żeby w czasie zbrodni nikt nie przebywał w miejscu, w którym się dokonała, ale właśnie takimi sprawami zajmują się Holmes i Watson) i maksymalną liczbę osób, które równocześnie przebywały na miejscu zbrodni w przedziale czasu, gdy mogła ona zostać popełniona,
  • wypisze wyniki na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite p i k, 0 ≤ pk ≤ 1000000000. Są to, odpowiednio, najwcześniejsza i najpóźniejsza chwila, kiedy mogła zostać popełniona zbrodnia. Drugi wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n, 3 ≤ n ≤ 5000. Jest to liczba osób przesłuchanych przez Scotland Yard. W każdym z kolejnych n wierszy są zapisane po dwie liczby całkowite - w wierszu i + 2 zapisane są liczby ai i bi oddzielone pojedynczym odstępem, 0 ≤ aibi ≤ 1000000000. Są to, odpowiednio, chwila pojawienia się i-tej osoby na miejscu zbrodni i jej odejścia. Oznacza to, iż i-ta osoba przebywała na miejscu zbrodni przez cały czas od chwili ai do chwili bi (włącznie).

출력

Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście, w pierwszym wierszu i jedynym wierszu, dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem: minimalną i maksymalną liczbę osób, które były równocześnie na miejscu zbrodni, w czasie od chwili p do chwili k (włącznie).

예제 입력 1

5 10
4
1 8
5 8
7 10
8 9

예제 출력 1

1 4