시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

Biolodzy zajmujący się genetyką porównawczą poszukują sekwencji genów zachowanych w pewnym zbiorze gatunków.

Niech zbiór liczb {1,2,…,n} oznacza geny - każdej liczbie odpowiada jeden gen. Każdy z gatunków określony jest permutacją liczb (1,2,…,n}, która oznacza uporządkowanie jego genów. Ciąg genów x1,x2,…,xk jest zachowaną sekwencją genów w zbiorze gatunków, jeśli jest on podciągiem (niekoniecznie spójnym) uporządkowania genów każdego z tych gatunków.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opis sekwencji genów,
  • wyznaczy długość najdłuższej zachowanej sekwencji,
  • zapisze odpowiedź na standardowe wyjście.

입력

W pierwszej linii standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i m oddzielone pojedynczym odstępem, przy czym 1 ≤ n ≤ 500 oraz 1 ≤ m ≤ 20. Liczba n oznacza liczbę genów, a m liczbę gatunków. Każda z następnych m linii zawiera genom kolejnego gatunku zapisany jako permutacja liczb 1,2,…,n pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

출력

Na wyjściu powinna zostać wypisana dokładnie jedna liczba całkowita równa długości najdłuższej zachowanej sekwencji genów.

예제 입력 1

5 3
5 3 4 1 2
2 5 4 3 1
5 2 3 1 4

예제 출력 1

3

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2008 1-1번