시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

Na płaszczyźnie dany jest zbiór A złożony z n punktów. Odległością prostej p od zbioru A nazywamy największą spośród odległości punktów ze zbioru A do prostej p. Spośród wszystkich prostych przechodzących przez pewien ustalony punkt P należy wybrać taką, której odległość do zbioru A jest możliwie najmniejsza. Jako odpowiedź należy wypisać na standardowe wyjście odległość tej prostej od zbioru A.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opis zbioru A i położenie punktu P,
  • wyliczy minimalną odległość od zbioru A,
  • wypisze ją na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu znajduje się jedna liczba całkowite n (1 ≤ n ≤ 100000). W drugim wierszu znajdują się dwie liczby całkowite - współrzędne punktu P. W każdej z kolejnych n linii znajdują się dwie liczby całkowite - współrzędne kolejnych punktów ze zbioru A. Wiadomo, że wartości bezwzględne wszystkich współrzędnych nie przekraczają 1000000.

 

출력

Wyjśćie powinno zawierać dokładnie jedną liczbę rzeczywistą oznaczającą szukaną odległość z dokładnie trzema miejscami po przecinku i zaokrągloną w dół. Testy dobrane są tak, że popełnienie błędu mniejszego niż 10-6 gwarantuje uzyskanie poprawnego wyniku po zaokrągleniu.

예제 입력 1

8
3 3
3 1
9 1
7 4
10 4
4 5
1 6
5 9 
8 8

예제 출력 1

4.472

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2008 3-2번