시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

W Bajtocji stworzono nową instytucję do badania podobieństwa między różnymi regionami kraju. Mapa Bajtocji ma kształt prostokąta n x m, złożonego z nm kwadracików. Każdy taki kwadracik oznacza jakąś prowincję. Każdej z nich przypisano dokładnie jedną liczbę naturalną, która oznacza jakąś charakterystyczną cechę (np. 1 - złoża węgla, 2 - jeziora, itd.).

Mówimy, że dwa obszary są k-podobne, jeśli charakterystyka wszystkich za wyjątkiem co najwyżej k odpowiadających sobie prowincji jest identyczna. Owa instytucja zleciła Ci specjalne zadanie. Mając do dyspozycji mapę Bajtocji z liczbami charakteryzującymi prowincje, będziesz musiał odpowiadać na pytania czy dwa obszary są k-podobne.

1 1 3
5 2 3
6 2 8
9 1 3
5 1 3
6 2 8


Powyższe dwa obszary są 2-podobne i 3-podobne, ale nie są 1-podobne ani 0-podobne.

입력

W pierwszej linii standardowego wejścia znajdują się trzy liczby całkowite n, m, q (1 ≤ n,m ≤ 200,1 ≤ q ≤ 20000) oznaczające odpowiednio ilość wierszy i kolumn na mapie Bajtocji oraz liczbę pytań. W kolejnych n liniach znajduje się opis mapy - i+1 linia zawiera m liczb: ai.1 … ai.m, (1 ≤ ai.j ≤ 100). j-ta z nich oznacza charakteryzację prowincji znajdującej się w i-tym wierszu i j-tej kolumnie (wiersze i kolumny numerujemy od 1).

W kolejnych q liniach znajdują się pytania o podobieństwo pewnych obszarów. Każde takie pytanie podane jest jako 7 liczb całkowitych x1,y1,x2,y2,w,h,k (0 ≤ k ≤ 1000,1 ≤ w ≤ m,1 ≤ h ≤ n). Należy odpowiedzieć czy prostokątne obszary ograniczone przez prowincje o współrzędnych (x1,y1) i (x1+w-1, y1+h-1) oraz (x2,y2) i (x2+w-1, y2+h-1) są k-podobne. Oba obszary znajdują się wewnątrz mapy.

출력

Wyjście powinno zawierać q linii - odpowiedzi na kolejne pytania: TAK jeśli obszary są k-podobne lub NIE w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

3 4 2
1 1 1 2
1 2 1 1
1 1 1 2
1 1 3 1 2 3 2
1 1 3 1 2 3 3

예제 출력 1

NIE
TAK

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2008 4-2번