시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dany jest zbiór patyków o długościach całkowitoliczbowych. Dwa patyki tej samej długości sklejamy otrzymując patyk o długości dwukrotnie dłuższej. Sklejanie wykonujemy tak długo, aż wszystkie patyki będą miały różne długości. Ile patyków będziemy mieli na koniec?

입력

W pierwszym wierszu podana jest liczba patyków n (1 ≤ n ≤ 100 000). W drugim wierszu danych jest n dodatnich i nie większych niż 1000 liczb całkowitych - długości patyków.

출력

Program powinien wypisać liczbę patyków, które otrzymamy sklejając patyki tej samej długości.

예제 입력 1

10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

예제 출력 1

2