시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dany jest ciąg liczb całkowitych x1, x2, ..., xn. Powiemy, że dwa elementy xi i xj (dla 1 ≤ i < jnwidzą się bezpośrednio nawzajem, jeśli każdy z elementów xi+1, ..., xj-1 jest mniejszy od min(xi, xj). W szczególności każde dwa kolejne elementy w ciągu widzą się bezpośrednio nawzajem. Powiemy, że dwa elementy xi i xj (dla 1 ≤ i < jn) widzą się pośrednio nawzajem, jeżeli:

  • widzą się bezpośrednio nawzajem, lub
  • istnieje takie k, i < k < j, że xi i xk widzą się bezpośrednio nawzajem, oraz xk i xj widzą się bezpośrednio nawzajem.

Zadanie polega na obliczeniu dla danego ciągu x1, x2, ..., xn liczby wszystkich takich par (i, j), że 1 ≤ i < jn oraz elementy xi i xj widzą się pośrednio nawzajem.

입력

W pierwszym wierszu zapisana jest jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 40 000). W kolejnych wierszach zapisane są kolejne elementy ciągu, po jednym w wierszu. Elementy ciągu to liczby całkowite z zakresu od -1 000 000 do 1 000 000.

출력

Program powinien wypisać jeden wiersz, zawierający jedną liczbę całkowitą - liczbę takich par (i, j), że 1 ≤ i < jn oraz elementy xi i xj widzą się pośrednio nawzajem.

예제 입력 1

12
2
8
3
5
2
9
7
-1
4
8
4
12

예제 출력 1

42