시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB96111112.088%

문제

Może to zabrzmi dziwnie, ale Jaś uwielbia pisemne rachunki. Jaś jest niezmordowany, a koledzy i koleżanki prześcigają się w wymyślaniu dla niego kolejnych przykładów. Nowym wyzwaniem będzie sumowanie liczb zapisanych w postaci ułamków dziesiętnych. W czasie, gdy Jaś będzie pracowicie sumował, napisz program, który sprawdzi poprawność jego obliczeń.

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia liczby,
  • obliczy ich sumę,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera liczbę całkowitą $N$ ($1 ≤ N ≤ 100$) oznaczającą ilość liczb dziesiętnych do zsumowania, zapisanych w kolejnych $N$ wierszach, po jednej liczbie w wierszu. Liczba składa się ze znaku ('+' lub '-'), po którym następuje od $1$ do $100$ cyfr, przecinek i od $1$ do $100$ cyfr po przecinku. Gdy liczba jest nieujemna można w jej zapisie pominąć znak '+'. Gdy liczba jest całkowita można pominąć przecinek i cyfry na prawo od niego.

출력

W pierwszym wierszu wyjścia należy wypisać obliczoną sumę w zapisie dziesiętnym. Spośród wielu możliwych zapisów odpowiedzi należy wybrać najkrótszy.

예제 입력 1

3
12,4
+13,9
-20

예제 출력 1

6,3