시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dla danej liczby całkowitej dodatniej n, zastanawiamy się, czy możemy ją przedstawić jako iloczyn k różnych liczb całkowitych dodatnich.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą t (1 ≤ t ≤ 4 000), oznaczającą liczbę przypadków testowych do rozważenia. Każdy z kolejnych t wierszy zawiera dwie liczby całkowite ni oraz ki (1 ≤ ni ≤ 109, 1 ≤ ki ≤ 20).

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie t wierszy. W i-tym z tych wierszy powinno znaleźć się jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy liczbę ni można przedstawić jako iloczyn ki różnych czynników.

예제 입력 1

3
15 2
24 4
24 5

예제 출력 1

TAK
TAK
NIE