시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 3 3 2 100.000%

문제

Jaś przypadkowo znalazł w domu bardzo długą taśmę. Bez chwili namysłu napisał na taśmie pewien ciąg liczb całkowitych i zaczął zastanawiać się nad nową zabawą.

Jaś postanowił, że odetnie z taśmy pewien jej początkowy oraz końcowy fragment (być może o długości równej 0). Chciałby jednak, aby średnia arytmetyczna liczb (suma liczb dzielona przez ich ilość) na nieodciętym fragmencie taśmy była jak najmniejsza. Nieodcięty fragment powinien zawierać co najmniej jedną liczbę.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczającą ilość liczb wypisanych na taśmie. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (|ai| ≤ 109), gdzie ai oznacza i-tą w kolejności liczbę wypisaną na taśmie.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, równą minimalnej wartości średniej arytmetycznej liczb pozostałych na taśmie.

예제 입력 1

7
3 4 2 2 2 5 8

예제 출력 1

2.00