시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB238834.783%

문제

W pewnym zakładzie przemysłowym znajduje się n kranów, z których może lać się woda. Przy każdym kranie znajduje się wskaźnik, oznaczający temperaturę wody, dla danego kranu. Woda leje się z kranu, jeśli ustawiona temperatura wody jest większa od zera. Woda z każdego kranu leje się z równą prędkością i trafia do wspólnego zbiornika.

Znając temperatury przy każdym kranie, chcielibyśmy wiedzieć, ile minimalnie kranów musimy zakręcić, aby temperatura wody w zbiorniku była równa lub większa od wartości w.

Zakładamy, że temperatura w zbiorniku jest średnią temperaturą wszystkich kranów, z których leci woda. Temperatura się nie zmienia na skutek oddziaływania temperatury powietrza.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, w (1 ≤ i ≤ 106, 1 ≤ w ≤ 100), oznaczające odpowiednio liczbę kranów oraz wartość temperatury, którą chcemy uzyskać. W kolejnym wierszu znajduje się n liczb całkowitych t1, t2, ..., tn (-100 ≤ ti ≤ 100), gdzie ti oznacza temperaturę wody, ustawioną dla i-tego kranu.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba całkowita, równa minimalnej liczbie kranów, jakie powinniśmy zakręcić, aby temperatura w zbiorniku wynosiła co najmniej w stopni lub jedno słowo 'NIE', jeśli nie jest możliwe uzyskanie takiej temperatury.

예제 입력 1

6 4
2 1 3 5 7 1

예제 출력 1

2

힌트

Można zakręcić dwa pierwsze krany o temperaturach 1 i 2.