시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 3 3 2 100.000%

문제

Mały Bajtek otrzymał od dziadka zestaw klocków. Każdy klocek ma pewną wysokość. Bajtek stawia klocki na sobie i w ten spobób powstaje wieżyczka. Bajtek wybudował dwie wieżyczki, wykorzystując wszystkie swoje klocki.

Zastanawia się teraz, ile minimalnie klocków musi zdjąć z wieżyczek, aby obie miały równą wysokość. Bajtek może zdejmować klocki tylko z szczytów wieżyczek oraz nie może dokładać nowych klocków. W szczególności, Bajek może zdjąć wszystkie klocki ze wieżyczek - wtedy będą miały wysokości równe 0 i będą równe.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, m (1 ≤ n, m ≤ 106), oznaczające odpowiednio liczbę klocków, z których zbudowana jest pierwsza oraz druga wieżyczka.

Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109), gdzie ai oznacza wysokość i-tego klocka w pierwszej wieżyczce (a1 to klocek znajdujący się na samym dole, an to klocek znajdujący się na wierzchołku pierwszej wieżyczki).

Trzeci wiersz zawiera m liczb całkowitych b1, b2, ..., bm (1 ≤ bi ≤ 109), gdzie bi oznacza wysokość i-tego klocka w drugiej wieżyczce.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą minimalnej liczbie klocków, jakie Bajtek powinien zdjąć z wieżyczek, aby były tej samej wysokości.

예제 입력 1

4 3
2 2 1 2
1 3 2

예제 출력 1

3

힌트