시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 3 3 2 100.000%

문제

Jaś narysował w zeszycie figury: koła, kwadraty i trójkąty. Wszystkie w linii prostej. Po narysowaniu pożyczył zeszyt koleżance z ławki - Małgosi.

Małgosia próbuje znaleźć 3 różne figury (koło, kwadrat i trójkąt) położone obok siebie w dowolnej kolejności. Stwierdź, czy Małgosi uda się znaleźć obok siebie takie 3 różne figury.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (3 ≤ n ≤ 106), oznaczającą liczbę figur, które narysował Jaś.

Drugi wiersz wejścia opisuje figury w zeszycie Jasia i zawiera n liczb całkowitych f1, f2, ..., fn (0 ≤ fi ≤ 2), gdzie fi oznacza i-tą w kolejności figurę: 0 - oznacza koło, 1 - kwadrat, 2 - trójkat.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz stanardowego wyjścia powinien zawierać jedno słowo TAK, jeśli Małgosi uda się znaleźć 3 różne figury położone obok siebie, lub NIE, w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

7
2 2 1 2 1 0 1

예제 출력 1

TAK