시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bajtocki ogród działkowy (BOD) od wielu lat hoduje warzywa - wyłącznie marchewki i pietruszki. BOD ma kształt kwadratu o boku długości n i jest podzielony na n · n jednostkowych pól. Na każdym z nich rośnie dokładnie jedna marchewka lub jedna pietruszka.

Specjalna hodowla decyduje o wyjątkowości i smaku warzyw. Polega ona na corocznym wybieraniu pewnego obszaru, dla którego dokonujemy zamiany hodowli. Zamiana hodowli polega na posadzeniu marchewek wszędzie tam, gdzie rosły dotąd pietruszki, a pietruszek wszędzie tam, gdzie rosły marchewki. Na pozostałym obszarze marchewki i pietruszki rosną dokładnie tam, gdzie rok temu.

Właściciel ogrodu rozpisał plan hodowli na wiele lat. Zastanawia się teraz, jak będzie wyglądał jego ogród działkowy po tych wszystkich latach.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 1 000), oznaczającą rozmiar ogrodu działkowego. W n kolejnych wierszach znajduje się opis działki.

Każdy wiersz opisuje jeden pas ogrodu i zawiera n liczb całkowitych w1, w2, ..., wn, (0 ≤ wi ≤ 1), gdzie wi opisuje i-te pole w rozpatrywanym pasie działki. Jeśli wi jest równe 0, to na polu tym rośnie marchewka, jeśli natomiast wi jest równe 1, to rośnie tam pietruszka.

Kolejny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą m (1 ≤ m ≤ 106), oznaczającą liczbę lat, dla których właściciel rozpisał plan hodowli. W m następnych wierszach znajduje się opis zamian hodowli w kolejnych latach.

Każdy wiersz zawiera cztery liczby całkowite x1, y1, x2, y2 (1 ≤ x1x2n, y1y2n), oznaczające, że w danym roku właściciel planuje dokonać zamiany hodowli na polach wyznaczonych przez prostokąt, ktorego lewy górny róg posiada współrzędne x1, y1 a prawy dolny róg x2, y2.

출력

Standardowe wyjście powinno zawierać n wierszy. Każdy wiersz powinien opisywać kolejny pas działki po m latach i powinien zawierać n liczb całkowitych w1, w2, ..., wn, gdzie wi powinno być równe 1 - jeśli na i tym polu rosnąć będzie marchewka lub 0 - jeśli pietruszka.

예제 입력 1

4
1 1 0 1
0 0 1 0
1 0 1 1
0 1 0 1
2
3 1 4 3
2 3 3 4

예제 출력 1

1 1 1 0
0 0 0 1
1 1 1 0
0 0 1 1

힌트