시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Mamy dane n + m punktów na płaszczyźnie. Wśród nich jest dokładnie n punktów białych i m punktów czarnych. Twoim zadaniem jest policzenie liczby trójkątów o wierzchołkach w białych punktach, które nie zawierają w sobie żadnego czarnego punktu.

Można założyć, że żadne trzy punkty nie są współliniowe.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n i m (0 ≤ n, m ≤ 500), oznaczające odpowiednio liczbę białych oraz czarnych punktów.

Kolejne n wierszy zawiera opisy białych punktów, a następne m wierszy opisy punktów czarnych. Każdy wiersz zawiera dwie liczby całkowite x i y (-109x, y ≤ 109), oznaczające współrzędne punktu.

출력

Pierwszy wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą liczbie trójkątów o wierzchołkach w białych punktach, które nie zawierają w sobie żadnego czarnego punktu.

예제 입력 1

4 1
6 0
3 6
3 3
0 0
2 1

예제 출력 1

2

힌트