시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB43317413838.440%

문제

Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite a i b, a następnie wstawi znak działania '+', '-' albo '*' między nimi, w taki sposób, aby wynik działania był jak największy. Jeżeli można uzyskać największy wynik za pomocą więcej niż jednego działania, wypisujemy słowo 'NIE'.

입력

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite a i b (-104a, b ≤ 104).

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia zapis działania zgodnie z przykładem lub słowo 'NIE' (liczby ujemne należy zapisać w nawiasie).

예제 입력 1

6 -5

예제 출력 1

6-(-5)=11