시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB80530523136.493%

문제

Napisz program, który mając dane współrzędne dwóch prostokątów, których boki są równoległe do osi współrzędnych, policzy pole części wspólnej tych prostokątów.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się 4 liczby całkowite: x1, y1, x2, y2, oznaczające odpowiednio współrzędną x - ową i y - ową lewego górnego rogu i współrzędną x - ową i y - ową prawego dolnego rogu pierwszego prostokąta.

W drugim wierszu wejścia znajdują się 4 liczby całkowite: x3, y3, x4, y4, oznaczające odpowiednio współrzędną x - ową i y - ową lewego górnego rogu i współrzędną x - ową i y - ową prawego dolnego rogu drugiego prostokąta.

Wszystkie współrzędne są nie mniejsze niż 0 i nie większe niż 1000000.

출력

Pierwszym i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczę całkowitą równą wartości pola części wspólnej dwóch prostokątów.

예제 입력 1

0 3 4 0
2 4 6 1

예제 출력 1

4