시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB176736441.026%

문제

Jaś znalazł w domu długą taśmę. Bez chwili namysłu napisał na taśmie pewien ciąg liczb całkowitych. Teraz chciałby przeciąć taśmę w pewnym miejscu tak, aby różnica pomiędzy sumą liczb na jednym kawałku a sumą liczb na drugim kawałku była jak najbliższa zeru (na jednym kawałku musi się znajdować co najmnniej jedna liczba). Chcielibyśmy znać wartość bezwzględną z owej różnicy.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (2 ≤ n ≤ 106), oznaczającą ilość liczb wypisanych na taśmie. Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych ai (-103ai ≤ 103), oznaczających kolejne liczby wypisane na taśmie.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą minimalnej wartości bezwględnej różnicy pomiędzy dwoma kawałkami.

예제 입력 1

6
1 2 3 4 5 6

예제 출력 1

1

힌트

 

Jaś może przeciąć taśmę po czwartej liczbie 1, 2, 3, 4|5, 6, czyli wartość bezwględna z różnicy pomiędzy dwoma kawałkami wynosi |(1 + 2 + 3 + 4) - (5 + 6)| = 1.